WEB SİTESİ, E-POSTA VE SOSYAL MEDYA İLETİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Köksal Teras Restaurant Cafe Turizm Galeri Bakım Kreş Oto Kiralama İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“Rootraft Coffe” veya İşletme”) olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca İşletmemize ait uzantılara sahip web sitesi ile elektronik posta adresleri ve sosyal medya hesapları ile iletişim kurmanız faaliyetine özel olarak hazırlanan aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

İşletmemizin, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, mal/hizmet satış ve satın alma faaliyetlerinin yürütülmesi ile bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla  sizlerin Kimlik (Ad-Soyadı), İletişim (mail adresi, sosyal medya hesapları) ve tarafınızca gönderilen iletide yer alan diğer kişisel verileriniz ile https://www.rootraftcoffee.com/ uzantılı internet sitemizi ziyaretiniz sırasında IP Adresi, Log Kayıtları ve Lokasyon verilerinizi işlemekteyiz. 

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

İşlenen verileriniz, yetkili mercilerce talep edilmesi veya bu verilerin paylaşılmasının mecburi olması durumunda, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır.

Ayrıca elde edilen kişisel veriler Kanun’un 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak Web sitemizin ziyaret edilmesi sırasında işlenen kişisel veriler bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri) tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır.

Tarafımıza yöneltilen dilek, istek, şikâyet veya taleplerin değerlendirilmesi ve çözümlenmesi amacıyla sınırlı olarak Tedarikçi veya Müşteri ile paylaşılabilmektedir.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Elektronik posta adreslerimize ileti gönderilmesi, web sitemizin ziyaret edilmesi, web sitemizde yer alan iletişim formu aracılığıyla tarafımıza mesaj gönderilmesi ile sosyal medya mesajlarınız vasıtasıyla bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebep Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde yer alan:

“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” Hükmüdür.

Tarafınızca gönderilen maillerin içerisinde yer alan ve Kanun’un 5. Maddesinde yer alan hukuki sebeplere dayanılarak işlenmesi mümkün olmayan kişisel veriler “ilgili kişinin açık rızasının bulunması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamındaki taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte www.rootraftcoffee.com adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla yazılı olarak veya elektronik ortamda üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden info@rootraftso.com adresine konu kısmına “Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz. Detaylı bilgi www.rootraftcoffee.com adresindeki “Başvuru Formu”nda yer almaktadır.