GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Köksal Teras Restaurant Cafe Turizm Galeri Bakım Kreş Oto Kiralama İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“Rootraft Coffe” veya İşletme”) olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve Rootraft Coffe’nin güvenlik kamerası ile görüntü kaydı alması faaliyetine özel olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

İşletme girişinde ve içerisinde güvenlik kamerası ile görüntü kaydı alınması suretiyle “Fiziksel Mekan Güvenliği” verileriniz tarafımızca, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. İzleme faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde mahremiyet ihlali yapılmamakta, güvenlik amaçları aşılmamaktadır.

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Güvenlik kamerası vasıtasıyla işlenen görüntü verileriniz, yetkili mercilerce talep edilmesi veya bu verilerin paylaşılmasının mecburi olması durumunda, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Görüntü ve ses kayıtlarınız sadece merkezde kurulu güvenlik kameraları vasıtasıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hükmüdür.

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  • 11. Maddenin (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamındaki taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte www.rootraftcoffee.com adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla yazılı olarak veya elektronik ortamda üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden info@rootraftso.com adresine konu kısmına “Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz. Detaylı bilgi www.rootraftcoffee.com adresindeki “Başvuru Formu”nda yer almaktadır.