Turkish TR English EN Arabic AR

K.V.K.K. Aydınlatma Metni

KÖKSAL TERAS RESTAURANT CAFE Tur. Gal. Bak. Kreş Oto Kir. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kullanıcı Kişisel Veri Aydınlatma Metni

KÖKSAL TERAS RESTAURANT CAFE Tur. Gal. Bak. Kreş Oto Kir. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler ve Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz, KÖKSAL TERAS RESTAURANT CAFE tarafından aşağıda belirtilen Amaçlar ile elektronik ortamda www.rootraftcoffee.com ve e-posta kanalları ile toplanmakta ve aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenmektedir.

KÖKSAL TERAS RESTAURANT CAFE’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

· Müşteri ilişkileri yönetimi ile talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi,
· Web sitesi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ile iş geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
· Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
· Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

· Web sitesi üzerinden “Kariyer” kısmına başvuru yapılması,
· Web Sitesi üzerinden ürün ve hizmetlerin sağlanması, bu kapsamda tarafınıza ek menfaatlerin ve avantajların sunulması amacıyla “E-Bülten” kısmına yapılan abonelik,
· Web sitesi üzerinden “İletişim” kısmına başvuru yapılması,
· Web sitesi üzerinden “Franchising” kısmına başvuru yapılması,

KÖKSAL TERAS RESTAURANT CAFE’nin hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

· Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
· Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
· İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,

Veya açık rızanıza dayalı olarak ise kişisel verileriniz aşağıdaki kapsamda işlenebilecektir;

· Tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize ticari elektronik ileti gönderilmesi,
· KÖKSAL TERAS RESTAURANT CAFE tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size sunulması ve tanıtılması, anket ve memnuniyet çalışmaları gerçekleştirilmesi ve fırsatlar sağlanması.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde KÖKSAL TERAS RESTAURANT CAFE tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.
· Web sitesi üzerinden “Kariyer” kısmına başvuru yapılması,
· Web Sitesi üzerinden ürün ve hizmetlerin sağlanması, bu kapsamda tarafınıza ek menfaatlerin ve avantajların sunulması amacıyla “E-Bülten” kısmına yapılan abonelik,
· Web sitesi üzerinden “İletişim” kısmına başvuru yapılması,
· Web sitesi üzerinden “Franchising” kısmına başvuru yapılması,
· Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
· Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
· İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
· Müşteri ilişkileri yönetimi ile talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi,
· Web Sitesi üzerinden ürün ve hizmetlerin sağlanması, bu kapsamda tarafınıza ek menfaatlerin ve avantajların sunulması amacıyla “E-Bülten” kısmına yapılan abonelik,
· Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
· Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Açık rızanızı vermeniz halinde kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir.
· Tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize ticari elektronik ileti gönderilmesi,
· KÖKSAL TERAS RESTAURANT CAFE tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size sunulması ve tanıtılması, anket ve memnuniyet çalışmaları gerçekleştirilmesi ve fırsatlar sağlanması.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla ve kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilerle Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak paylaşılabilecektir.
Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik, iletişim, lokasyon, pazarlama ve müşteri işlem ve işlem güvenliği verileriniz, aşağıda yer alan yurt dışında yerleşik taraflar ile paylaşılabilecektir;

4. İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları


İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) İşbu maddenin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, mevzuatta öngörülen yöntemler ile KÖKSAL TERAS RESTAURANT CAFE’ye iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvan: KÖKSAL TERAS RESTAURANT CAFE Tur. Gal. Bak. Kreş Oto Kir. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mersis No: 0198 0665 1760 0003
E-posta adresi: info@rootraftcoffee.com
Posta adresi: Cebrail Mah. Atatürk Cad. Mahfel Sosyal Tesisi Blok No : 15 / A Antakya / HATAY
Doküman versiyonu: 1.0